Smluvní podmínky

Smluvní podmínky poskytování zdravotní péče

 

Stomatologie Ujec s.r.o.,
se sídlem Starý Brázdim 40, 250 63 Brázdim,
IČ: 083 11 030,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 316706
(dále jen „poskytovatel“).


1. ÚVOD
Tyto smluvní podmínky (dále také jen „podmínky“) upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem zdravotních služeb a pacientem – klientem (příjemcem zdravotních služeb).

Pacientem je každá fyzická osoba, které jsou v souladu s těmito smluvními podmínkami poskytovány zdravotní služby. Pacient nebo jeho zákonný zástupce (zákonní zástupci) či opatrovník je osobou s plnou svéprávností.

Termínem „lékař“ se rozumí ošetřující zdravotnický pracovník jednající za poskytovatele, a to jak v pozici zubního lékaře, tak i v pozici dentální hygienistky.

Zdravotnickým zařízením se rozumí prostory poskytovatele určené k poskytování zdravotních služeb, nacházející se na adrese Starý Brázdim 40,  250 63 Brázdim.

Poskytovatel poskytuje pacientovi lékařské zdravotnické služby (dále také „léčba“, „péče“, „vyšetření“) na základě zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů a dále doplňkové nelékařské služby na základě specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků dle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a to odbornou způsobilost k výkonu povolání dentální hygienistky zdravotnickým pracovníkem způsobilým k výkonu zdravotnického povolání dle § 17 zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů.

2. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE
Poskytovatel je povinen vykonávat zdravotnické služby v oboru zubního lékařství na náležité odborné úrovni, odpovídající současnému stavu lékařského poznání, v souladu s nejlepšími zájmy zdravotního stavu pacienta při zohlednění konkrétních podmínek a objektivních možností a v souladu s platnými předpisy a vnitřními řády poskytovatele.

Poskytovatel vede zdravotnickou dokumentaci pacienta dle platných předpisů a s informacemi obsaženými ve zdravotnické dokumentaci nakládá v souladu se zásadami ochrany osobních údajů a dalšími právními přepisy. Zdravotnická dokumentace je majetkem poskytovatele. Nahlížet do ní a pořizovat z ní výpisy a kopie může pouze pacient, jeho zákonní zástupci, jeho opatrovník, zmocněné osoby a osoby, které jsou k tomu oprávněné na základě platného právního předpisu. Pokud se pacient zaregistruje k jinému poskytovateli zdravotnické služby v oboru zubního lékařství, poskytovatel odešle novému poskytovateli, resp. lékaři výpis ze zdravotní dokumentace pouze pokud o to bude požádán.

Poskytovatel je povinen pacienta srozumitelným způsobem informovat v dostatečném rozsahu o jeho zdravotním stavu, o navrhovaném léčebném postupu a jeho změnách a také o důsledcích a možných rizicích spojených s tímto léčebným postupem. Poskytovatel seznámí pacienta se všemi možnými variantami léčebných postupů a s jejich cenovou náročností.

3. PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA
Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni. Pacientovi náleží i další práva, která mu přiznávají platné právní předpisy.

Pacient je povinen:

 • dodržovat navržený léčebný postup
 • dodržovat sjednané termíny vyšetření a preventivních prohlídek
 • řídit se vnitřním řádem poskytovatele
 • uhradit cenu provedených služeb a prací, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, dle platného ceníku
 • pravdivě informovat lékaře o svém zdravotním stavu a souvisejících záležitostech
 • pečovat o své zdraví odpovídajícím způsobem tak, aby se vyvaroval všech zdravotních rizik
 • akceptovat preventivní prohlídky a preventivní dentální hygienu jako nezbytnou součást léčebného postupu
 • poskytnout součinnost při lékařském výkonu a kontrole průběhu léčebného postupu
 • dbát o vysoký standard své zubní hygieny
 • bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změnách ve svých kontaktních údajích a o tom, že u něj došlo ke změně zdravotní pojišťovny

4. NADSTANDARDNÍ STOMATOLOGIE
Pacient tímto bere na vědomí, že poskytovatel nabízí širokou škálu výkonů nadstandardní stomatologie (výkony za pomocí optiky- dentálního mikroskopu, lupových brýlí a dalšího technologického vybavení), s orientací na kvalitu, preciznost a mini-invazivitu (šetrné a bezbolestné výkony). Pacientovi se vždy při existenci několika variant léčby v oblasti nadstandardní péče dostane na výběr z několika možností. Pacient je vždy před poskytnutím vyšetření informován o možných variantách péče a jejich cenách.

5. REGISTRACE PACIENTA A TERMÍNY VYŠETŘENÍ
Poskytovatel poskytuje zdravotní služby v plném rozsahu pouze registrovaným pacientům nebo v rámci spolupráce s jiným zubním lékařem. Neregistrovaným pacientům poskytuje pouze neodkladnou péči nebo péči v rámci spolupráce s jiným zubním lékařem.

Pacient může požádat osobně o konzultaci, jejíž obsahem je komplexní vyšetření pomocí dentálního mikroskopu či jiné zvětšovací optiky, dále pomocí intraorálního či extraorálního RTG, diagnostické kamery a ev. jiných pomůcek. Následně je nastíněn léčebný plán a předběžná cena ošetření. U složitějších případů je zpracována kalkulace s léčebným plánem. Po jeho odsouhlasení bude provedena registrace pacienta. V případě nezletilých pacientů žádají o registraci jeho zákonní zástupci. O přijetí registrace rozhodne poskytovatel bez zbytečného odkladu. Poskytovatel je oprávněn odmítnout přijetí pacienta do péče v případech stanovených platnými právními předpisy, zejména pokud by přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení nebo jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení. V případě odmítnutí přijetí pacienta do péče má pacient právo obdržet potvrzení o tomto odmítnutí a jeho důvodech, které mu poskytovatel vydá na vyžádání.

Má se za to, že pacient, který po dobu 2 let nenavštívil zdravotnické zařízení poskytovatele, si vyhledal jiného poskytovatele zdravotnické služby v oboru zubního lékařství, ke kterému se přeregistroval. Na jeho vyžádání je mu předána zdravotnická dokumentace.

Pacient je povinen dodržovat sjednané termíny jednotlivých vyšetření, preventivní prohlídky a plán výkonů dentální hygienistky. Za sjednaný termín se považuje termín zapsaný poskytovatelem. Poskytovatel jej pacientovi sdělí ústně, telefonicky, e-mailem či prostřednictvím SMS zprávy. Potvrzení termínu online rezervace je podmíněný přípsáním rezervačního poplatku 500 Kč na účet poskytovale uvedený v rezervačním systému. Částka bude odečtena od ceny výkonu. Poskytovatel je oprávněn měnit termíny dle předchozí věty, o čemž pacienta bude informovat ústně, telefonicky, e-mailem, či prostřednictvím SMS zprávy. Pokud se pacient na sjednaný termín nemůže dostavit, vyrozumí o tom poskytovatele nejpozději 24 hodin předem, v případě online rezervace 72 hodin předem. Rezervační poplatek bude tak vrácen zpět na účet pacienta. Pacient bere na vědomí, že v případě jeho neomluvené absence na sjednaném termínu, vzniká poskytovateli škoda úměrná minutové sazbě stanovené pro zdravotnické zařízení poskytovatele.

Pro případ absence pacienta dle předchozího odstavce si tímto pacient a poskytovatel sjednávají smluvní pokutu nebo v níže uvedených případech je poskytovatel oprávněn ukončit registraci klienta. Výše smluvní pokuty bude určena násobkem minutové sazby poskytovatele, zveřejněné v platném ceníku poskytovatele dle sjednané plánované délky ošetření (poskytování zdravotní péče). Smluvní pokuta je splatná v den takové absence pacienta a poskytovatel je oprávněn ji následně vyúčtovat pacientovi. V případě neomluvené absence online rezerovaného termínu bude zaúčtován rezervační poplatek ve výši 100% jako storno poplatek.

6. OŠETŘENÍ
Před samotným ošetřením pacient a jeho doprovod vyčkávají na místě určeném a označeném jako čekárna, a to až do doby, než jsou lékařem či pověřeným personálem (pracovníkem) vyzváni ke vstupu do ordinace lékaře. Pacientovi je k dispozici i WC a umyvadlo pro ústní hygienu. Pacient je po celou dobu své přítomnosti ve zdravotnickém zařízení povinen se zdržet jakéhokoliv chování, které by mohlo obtěžovat ostatní pacienty nadměrným hlukem apod., či narušovat chod zdravotnického zařízení, ničit a odnášet zařízení a vybavení zdravotnického zařízení, zejména čekárny, včetně jejího vybavení a časopisů, jež jsou v čekárně pacientům volně k dispozici. Ve všech prostorách zdravotnického zařízení je zakázáno kouřit.

Pořadí pacientů přijímaných k vyšetření vždy určuje poskytovatel, resp. lékař. Pacient se k ošetření dostaví ve stanovený termín, tj. ve stanovený den a čas (dále jen „čas objednání“). Čas objednání je časem, od kdy pacient čeká na ošetření či jiné poskytnutí zdravotní péče a na poskytnutí zdravotní péče v tomto konkrétním čase nevzniká žádný nárok.

Pacient je povinen před ošetřením předložit průkaz zdravotního pojištění vydaný mu zdravotní pojišťovnou, u které je pojištěn, hodlá-li pacient čerpat péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Pokud pacient neprokáže svou totožnost a skutečnost, že má platné veřejné zdravotní pojištění, není poskytovatel povinen zdravotní služby poskytnout. Pokud poskytovatel i přes tuto skutečnost poskytne pacientovi zdravotní službu, která by jinak byla hrazena z veřejného zdravotního pojištění, je oprávněn takovou zdravotní službu pacientovi vyúčtovat a pacient je povinen za tuto zdravotní službu poskytovateli zaplatit. Výjimku tvoří případy nutné a neodkladné péče.

Cílem naší práce je precizně ošetřený pacient, který má zdravé dásně, zuby a velmi dobrou prognózu provedených ošetření.

V případě, že pacient nedodržuje léčebný plán, případně jeho vzájemně odsouhlasené úpravy, odmítá kontroly a služby dentální hygienistky, požaduje jen akutní neplánované ošetření, je doporučeno hledat si jiné zdravotnické zařízení, které vyhovuje lépe jeho potřebám.

Poskytovatel poskytuje pacientovi zdravotní službu pouze s jeho souhlasem, případně se souhlasem jeho zákonného zástupce či opatrovníka.

7. ÚHRADA CENY PROVEDENÝCH SLUŽEB A PRACÍ
Pacient sám je povinen uhradit poskytovateli případné regulační poplatky v souladu s aktuálně platnou legislativou.

Poskytovatel má uzavřené smlouvy s níže uvedenými zdravotními pojišťovnami:

 • VZP – Všeobecná zdravotní pojišťovna, 111
 • VoZP – Vojenská zdravotní pojišťovna, 201
 • ZPŠ – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, 209
 • ZPMVČR – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, 211
 • OZP – Oborová zdravotní pojišťovna, 207
 • ČPZP – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, 205

Poskytovatel poskytuje standardní a nadstandardní stomatologickou péči, která je časově, technicky a technologicky náročná, a proto ji nelze plně hradit z veřejného zdravotního pojištění. Cílem poskytovatele je na prvním místě kvalita poskytnutého ošetření, jež vede k dlouhodobému a esteticky dokonalému řešení. Níže jsou uvedeny ošetření/výkony hrazené plně, částečně či nehrazené z veřejného zdravotního pojištění:

Plně hrazené ošetření a úkony dle platných právních předpisů:

 • Intraorální malé RTG snímky, 2D OPG snímky, lokální anestezie, standardní dentoalveolární chirurgie, medikamenty dle úhrad ZP, některé typy snímacích zubních náhrad
 • Částečně hrazené ošetření a úkony dle platných právních předpisů:
 • Některé typy snímacích zubních náhrad

Ošetření nehrazené:

Nadstandardní výkony provedené za pomocí optiky (dentálního mikroskopu či lupových brýlí aj. nadstandardních technologického vybavení) – vstupní a preventivní kontroly, dentální hygiena, estetické výplně, strojové endodontické ošetření, protetické ošetření, CAD-CAM technologie, výkony diodového laseru, implantologické výkony a protetické ošetření implantátů, některé typy snímacích zubních náhrad.

Ceník vybraných služeb a prací je k dispozici na webových stránkách poskytovatele https://www.stomatologie-ujec.com (dále jen „webové stránky“) a na vyžádání bude pacientovi k dispozici ve zdravotnickém zařízení – na recepci.

Individuální cenový návrh sdělí poskytovatel pacientovi na základě vyšetření, a to před léčebným výkonem. U rozsáhlých rekonstrukčních výkonů připraví lékař pacientovi cenový plán. Úhrada ceny probíhá hotově či platební kartou u poskytovatele či po domluvě s poskytovatelem na základě vystaveného daňového dokladu. Ve vybraných případech může být poskytovatelem vyžadováno složení zálohy až do výše 50 % ceny.

Minutová sazba poskytovatele je k dispozici na webových stránkách poskytovatele a na vyžádání bude pacientovi k dispozici ve zdravotnickém zařízení – na recepci, přičemž reprezentuje veškeré náklady poskytovatele zahrnující odbornou práci, použité technologie, standardní i nadstandardní materiály, jednorázové pomůcky, laboratorní produkty i hygienický režim ordinace. Speciální materiály, implantáty a dentální pomůcky nejsou zahrnuty v minutové sazbě a budou pacientovi účtovány samostatně.

8. KREDIT
Složí-li pacient dopředu u poskytovatele zálohu, tzv. ,,kredit” (na bankovní účet, platební kartou či hotově na recepci), budou mu úhrady následných stomatologických výkonů odečítány z tohoto složeného kreditu.Poskytovatel poskytne pacientovi jako bonus voucher na služby dentální hygieny. Vydané vouchery může pacient uplatnit na libovolné výkony dentální hygieny, přičemž jimi lze hradit tyto služby částečně i zcela. Vouchery jsou označené datem vydání a mají platnost 12 měsíců. Výše voucheru na služby dentální hygieny se odvíjí od výše kreditu, kterou pacient složí u poskytovatele:

Složená částka Bonus Voucher
20.000,- 5% 1.000,-
30.000,- 5% 1.500,-
50.000,- 5% 2.500,-
100.000,- 5% 5.000,-

* Voucher se vztahuje na služby dentální hygieny

9. ORDINAČNÍ A PROVOZNÍ DOBA
Ordinační a provozní doba poskytovatele je zveřejněna u vstupu do ordinace (zdravotnického zařízení) a také na webových stránkách poskytovatele.
Akutní a neodkladné ošetření provádí poskytovatel v pracovní dny po telefonické nebo osobní domluvě s pacientem.
V provozní době je u poskytovatele přítomna zdravotní sestra/recepční, která přijímá a vyřizuje žádosti pacientů podané osobně či telefonicky.
Příjem pacientů k ošetření končí 60 minut před koncem ordinační doby.

10. MOŽNOST ODMÍTNUTÍ POSKYTNUTÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
Poskytovatel, nejde-li o neodkladnou péči, si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí zdravotní služby, pokud:

 • pacient má chřipkové onemocnění, zánět horních cest dýchacích, angínu, herpetické onemocnění rtu nebo ústní sliznice či jiné infekční onemocnění,
 • pacient jeví známky požití alkoholických nápojů či jiných návykových látek,
 • pacient je nemocný Hepatitidou C, AIDS a podobným chronickým či infekčním onemocněním, na což je pacient povinen předem upozornit personál.

11. PRÁVO POSKYTOVATELE NA UKONČENÍ LÉČBY
Poskytovatel má právo ukončit léčbu pacienta z těchto důvodů:

 • pacient soustavně nedodržuje navržený léčebný postup
 • pacient se opakovaně dopustí neomluvené absence – bez včasné omluvy nedodrží sjednaný termín
 • pacient se neřídí vnitřním řádem poskytovatele či omezuje práva jiných pacientů
 • požadavky pacienta odporují odbornému profesnímu přesvědčení lékaře
 • z dalších zákonných důvodů (provozní či kapacitní důvody)

12. REKLAMACE
Poskytovatel poskytuje záruku ve lhůtě 6 měsíců (od momentu dokončení) na všechny výplně a protetické práce (korunky, můstky). Na implantáty poskytuje záruku ve lhůtě 24 měsíců.
Záruka se nevztahuje na dočasné práce, endodontické ošetření, stomatologické výkony povahy služeb (dentální hygiena, bělení, výkony na měkkých tkáních, atd.).
Důvody k celkovému nebo částečnému neuznání záruky jsou: nedbalost ve vztahu k ústní hygieně, neuposlechnutí lékařského doporučení, nesprávné používání protézy, neléčená dysfunkce čelistního kloubu, systémové choroby ovlivňující stav orálního zdraví (diabetes, epilepsie, osteoporóza, cytostatická léčba, atd.), zranění v oblasti hlavy a krku s možností poranění zubů nebo čelisti.
Stížnost či reklamaci musí pacient primárně podat přímo u poskytovatele, který v rámci evidence stížností musí věc projednat a v zákonné lhůtě vyřídit.

13. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
Tyto smluvní podmínky jsou platné a účinné od 1.11.2019
Jakékoliv změny těchto smluvních podmínek nabývají účinnosti dnem určeným poskytovatelem, avšak ve vztahu ke každému pacientovi pouze v případě, že pacient s takovou změnou projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany pacienta se považuje buď podpis formuláře v listinné podobě pacientem, nebo situace, kdy pacient pokračuje ve využívání zdravotních služeb poskytovaných poskytovatelem i po datu určeném poskytovatelem jako datum účinnosti změny smluvních podmínek. Pokud pacient se změnami nesouhlasí, je povinen zdržet se využívání zdravotnických služeb poskytovaných poskytovatelem po datu určeném poskytovatelem jako datum účinnosti změny smluvních podmínek.
Smluvní podmínky jsou pacientovi k dispozici na webových stránkách a na recepci zdravotnického zařízení.